Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Zgodnie z regulacją art. 793 k.p.c., w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły wykonawcze, oznaczając cel, do którego mają służyć i ich liczbę porządkową. Dzięki powyższemu unormowaniu wierzyciel ma możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o wydanie dalszego (kolejnego) tytułu wykonawczego, jeżeli chciałby go wykorzystać w innym celu aniżeli pierwotny tytuł wykonawczy. Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego składa się do sądu, który wydał pierwszy tytuł wykonawczy. Wniosek podlega opłacie kancelaryjnej, która wynosi 6 zł za każdą stronę odpisu tytułu wykonawczego (bez uzasadnienia).

 Kolejny tytuł wykonawczy nie może służyć temu samemu celowi, co pierwszy. Sąd tylko wtedy wyda kolejny tytuł wykonawczy, jeżeli będzie miał on ściśle określony cel. Nie mogą bowiem istnieć w obrocie prawnym dwa lub więcej tytuły wykonawcze upoważniające do stosowania wszystkich sposobów egzekucji i przeciwko wszystkim dłużnikom. Możliwość wydania dalszego tytułu wykonawczego zachodzić będzie zatem przykładowo w razie potrzeby wpisania hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Jeżeli równocześnie wierzyciel złoży do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji (składając oryginał tytułu wykonawczego), aby skutecznie wpisać hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika, będzie musiał wystąpić do sądu o wydanie dalszego tytułu wykonawczego. Po jego uzyskaniu dalszy tytuł będzie dołączony do wniosku o wpisanie hipoteki przymusowej.

Potrzeba wydania dalszego tytułu wykonawczego może mieć miejsce w wypadku, gdy komornik właściwości ogólnej prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi z nieruchomości (właściwość wyłączna miejsca położenia nieruchomości), a dodatkowo wierzyciel występuje z wnioskiem o wydanie dalszego tytułu wykonawczego w celu wszczęcia egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi z ruchomości, którą miałby prowadzić inny komornik (np. wybrany przez wierzyciela). Dalszy tytuł wykonawczy będzie potrzebny także wtedy, gdy do egzekucji z poszczególnych składników majątku dłużnika właściwe będą różne organy egzekucyjne (sąd rejonowy i komornik).

Wątpliwości budzi, czy samo prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko kilku dłużnikom (np. solidarnym) będzie wystarczające do wydania dalszego tytułu wykonawczego w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko jednemu z takich dłużników (ze wszystkich składników majątku dłużnika), czy też w takim wypadku należy również ograniczyć cel do jednego konkretnego sposobu egzekucji (np. egzekucji z ruchomości).

Kategorie

About the Author:

Mecenas dr Waldemar Podel, ekspert prawny biznesu, doradca strategiczny, radca prawny, z bogatym ponad 20. letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie obsługi prawnej firm i instytucji. Łączy praktyczne doświadczenie biznesowe oraz prawnicze z posiadaną wiedzą w tych obszarach. Absolwent aplikacji sądowej (1995) oraz radcowskiej (1996), od 1996 roku posiada własną ekspercką Kancelarię Radcy Prawnego dr Waldemar Podel, w której wraz z doświadczonym zespołem prowadzi lub nadzoruje sprawy prawne, w tym sądowe i pozasądowe, z różnych dziedzin prawa dla Klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz korporacji. Od lat 90-tych patron, mentor, opiekun, a także pracodawca prawników wykonujących obecnie zawody radcy prawnego, adwokata i sędziego. Od lat 90-tych zajmuje się także prowadzeniem szkoleń z zakresu zagadnień prawnych (zwłaszcza z windykacji, zawierania i wykonywania umów, prawa upadłościowego i naprawczego, cywilnego oraz handlowego), adresując je w szczególności do przedsiębiorców oraz praktyków prawa. Prelegent licznych wykładów i spotkań na terenie całego kraju (m.in. na uczelniach wyższych oraz w instytucjach naukowych). Był Ambasadorem „Projektu 21” Fundacji na rzecz Promocji Przedsiębiorczości INSTYTUT COPERNICUS, mającego na celu pobudzenie przedsiębiorczości. Prezes i fundator Fundacji Na Rzecz Promocji Przedsiębiorczości INSTYTUT COPERNICUS, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Gospodarczego, w latach 2005-2010 Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Syndyków, Sanatorów i Likwidatorów, Członek Rady Nadzorczej Fundacji Think Ahead, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Odnowy Zabytków Płocka, Przewodniczący Sekcji Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Płockiego, Członek International Association of Business Communicators – IABC Polska, Członek IACL - Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów Komunikacji i Przywództwa, członek organizacji polskich i międzynarodowych. Autor licznych publikacji i książek dotyczących tematyki prawnej oraz consultingu, biznesu i przywództwa.

Dodaj komentarz