• Prawnik Biznesu

  Blog o prawie w biznesie
  z praktycznego punktu widzenia

 • Pracując wiele lat z klientami biznesowymi oraz obserwując jednocześnie postawę i zachowanie niektórych prawników, z przekonaniem stosuję zasadę, że doradzanie biznesowi nie może ograniczać się wyłącznie do przedstawiania stanu prawnego oraz wyjaśniania przepisów.

  Czytaj o blogu

 • Najnowsze artykuły:

  • Zmiany w upadłości konsumenckiej

   Zmiany w upadłości konsumenckiej są potrzebne i co istotniejsze mają nastąpić. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejną zmianą przepisów. Wątpliwości może jednak budzić część założeń związanych z nowelizacją. To, że postępowania można i należy usprawnić raczej nie jest sporne. To, że ludziom należy dać szansę na „drugie życie”, na wyjście „z  dołka” i unikanie spychania do „szarej strefy”, też jest raczej bezsporne. Ale czy „odpuszczanie” tym, którzy umyślnie lub […]

  • Nieściągalność każdej wierzytelności oddzielnie w kosztach uzyskania przychodów

   Nieściągalność każdej wierzytelności oddzielnie w kosztach uzyskania przychodów, a nie odwoływanie się do nieściągalności w innych postępowaniach to istota wyroku NSA z 19.07.2017 r., w sprawie II FSK 1680/15. NSA nie był tak wyrozumiały dla wierzycieli, jak uczynił to wcześniej WSA. Sprawa dotyczyła problemu znanego wielu firmom. Spółka posiadająca kilka lub więcej wierzytelności o zapłatę należności, zaliczonych uprzednio do przychodów podatkowych, w stosunku do tego samego dłużnika, wynikających […]

  • Komornicy sądowi przegrali spór o VAT

   Komornicy sądowi przegrali spór o VAT. Przesądził o tym Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów w dniu 27.07.2017 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 97/16. Sąd uznał, że komornicy nie mogą podwyższać opłaty egzekucyjnej o podatek VAT. Oznacza to, że będą płacić VAT od opłat egzekucyjnych z własnej kieszeni. To aż 23 % dotychczas doliczanych do opłaty i ściąganych od dłużników. Komornicze zmartwienie to jednocześnie powód do radości dłużników, od których dotychczas […]

  • Obcięcie opłat komorniczych

   Obcięcie opłat komorniczych ma kolejną odsłonę. Zdecydował o tym Trybunał Konstytucyjny uznając, że art. 49 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej 1/10 i nie wyższej niż 30 krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia […]

  • Kupiło dwóch ale odstępuje od umowy jeden

   Sprowadzony z Niemiec samochód kupiło w Polsce dwóch pechowców, ojciec i syn. Kupujący występowali jako współwłaściciele. Następnie ojciec darował synowi swój udział, w wyniku czego ten ostatni stał się wyłącznym właścicielem pojazdu. Samochód okazał się wadliwy wobec czego aktualny wyłączny właściciel (tzn. syn) złożył sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży „w całości” i zażądał zwrotu ceny oraz odszkodowania w granicach ujemnego interesu umownego. […]